Sử dụng wpa_cli để kết nối wifi

Dùng quyền superuser :

sudo -s

Chạy wpa_cli

wpa_cli

Bước vào interaction mode

Scan các wifi có xung quanh

scan

Chạy xong lệnh này wpa_cli sẽ scan các mạng wifi xung quanh nhưng không hiển thị kết quả scan. Để hiện kết quả scan :

scan_results

Để kết nối trước tiên ta tạo 1 slot network để lưu thông tin mạng cần kết nối

add_network

Con số trả về sẽ là số thứ tự của slot mới
Tiếp theo thêm thông tin mạng vào slot mới

set_network [slot] ssid "[tên mạng]"
set_network [slot] psk "[mật khẩu]"

Để kết nối tới slot trên

enable_network [slot]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s